do kasy suma: 0,00 zł
Reklamacje i zwroty

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Kupujący powinien wypełnić oświadczenie o rezygnacji z zakupu, które wypełnia na stronie: reklamacje.otokomputery.pl. Po wypełnieniu gwarancji w systemie należy wydrukować wygenerowany przez system druk. Wypełniony wydrukować i dołączyć wraz ze zwracanym sprzętem i kompletem dokumentów. Należy pamiętać o dostarczeniu przedmiotu kompletnego i w takim stanie jakim produkt został zakupiony.
 2. .Przedmiot można dostarczyć osobiście do siedziby firmy lub przesłać bezpiecznie dowolnym środkiem transportu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
  • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedającego. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku, kiedy dokumentem sprzedaży jest faktura, należy ją zachować - do dokumentu zostanie wystawiona korekta, na podstawie której Sprzedający dokona zwrotu należności.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 3. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Rzemieślnicza 3, 83-031 Różyny niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 4. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli Kupujący uszkodzi Przedmiot lub w jakikolwiek sposób narazi Sprzedającego na dodatkowe koszty (jeśli np. zwracany przedmiot będzie wymagał ponownego zainstalowania systemu operacyjnego), wówczas kwota zwrotu może zostać pomniejszona.

8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Jeśli Kupujący otrzymał towar zapakowany w oryginalne zapieczętowane opakowanie i zostanie ono naruszone lub towar zostanie pozbawiony oryginalnych etykiet, lub będzie posiadać ślady użytkowania, Sprzedawca będzie zobowiązany do zmniejszenia wartości zwrotu.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na działanie sprzętu zgodne z informacją zamieszczoną w opisie przedmiotu. Okres gwarancji także został tam określony.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu. Kupujący może również złożyć reklamacje wypełniając oświadczenie o składaniu reklamacji, które znajduję się na stronie: www.reklamacje.otokomputery.pl.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Rzemieślnicza 3, 83-031 Różyny z dopiskiem „REKLAMACJA”
 5. Sposoby dostarczenie przedmiotu na serwis: 
 • Sprzedający zamawia kuriera na wskazany przez Kupującego adres (Kupujący jest zobowiązany do wydrukowania listu przewozowego i naklejenia go do bezpiecznie zapakowanej przez siebie paczki).
 • Kupujący może dostarczyć towar do serwisu osobiście lub dowolną firmą kurierską, jednak kwota za przesyłkę nie powinna przekroczyć najtańszej opcji z cennika dostawy Sprzedawcy.
 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem przedmiotu na serwis. Tylko w przypadku niedostarczenia paczki kurierowi, który zjawił się u Kupującego w ustalonym przez niego terminie, na Kupującego spada obowiązek na własny koszt dostarczyć reklamowany towar do Sprzedającego. Wysyłka naprawionego sprzętu do Kupującego, również odbywa się na koszt Sprzedającego.
 2. Jeśli reklamowany przedmiot to urządzenie, typu laptop, komputer, monitor, projektor, prosimy o wysyłkę także okablowania (zasilacze i przewody).
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 4. Każdy sprzęt posiada plomby, które uniemożliwiają Kupującemu zmianę lub montowanie własnych podzespołów. Zerwanie plomby wiąże się jednoznacznie z utratą gwarancji. W przypadku zamówienia komputera stacjonarnego plomby zabezpieczające znajdują się na poszczególnych podzespołach, a nie na zewnętrznej obudowie. W przypadku zakupu laptopa plomby znajdują się na obudowie. W szczególnych przypadkach Sprzedający może zastosować inny rodzaj zabezpieczania laptopa przed ingerencją Kupującego lub inaczej umiejscowić plomby, ale wówczas Kupujący zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu ze Sprzedającym.
 5. Nowe baterie podlegają 6 miesięcznej gwarancji.
 6. Gwarancji nie podlegają akumulatory/baterie, których czas w opisie przedmiotu wynosił poniżej 30 minut, ~30 minut lub posiadały adnotację „do regeneracji”, „rozważ wymianę”. Akumulatory/baterie używane, których czas pracy wynosi ponad 30 minut, podlega zawsze 30 dniowej gwarancji.
 7. Nowe dyski podlegają 24 miesięcznej gwarancji.
 8. Gwarancji nie podlega ekran, na którym wystąpiło do 3 „bad pikseli”.
 9. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty będące następstwem stwierdzenia wadliwości sprzętu, takich jak np. utrata danych oraz nie bierze odpowiedzialności za niekompatybilność oprogramowania oraz innych podzespołów ze sprzętem klienta.

15.Gwarancja nie obejmuje usterek, których przyczyną jest niewłaściwa praca oprogramowania.

 1. Gwarancja nie obejmuje czynności, które należą do normalnej obsługi eksploatacyjnej, jak np. zainstalowanie oprogramowania, konfiguracja, konserwacja, czyszczenie. Kupujący zobowiązany jest do wykonania tych czynności we własnym zakresie.
 2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wady spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją użytkownika przechowywania, konserwacji, instalacji, podłączenia sprzętu do wadliwie działającej instalacji elektrycznej, dokonywanych przez użytkownikach samowolnych napraw i zmian.
 3. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Czas rękojmi przy sprzedaży osobie fizycznej to 12 miesięcy.
 4. Gwarancja zostaje przedłużona o czas przebywania towaru w serwisie.
 5. Jeżeli usterka jest bardzo poważna i Sprzedający nie ma możliwości jej usunięcia lub wymiany podzespołów wówczas Kupujący otrzymuje zwrot środków na konto.
 6. Nabywca traci gwarancję na skutek: 
 • Upływu terminu gwarancji.
 • Zerwania plomb gwarancyjnych umieszczonych na sprzęcie przez Gwaranta.
 • Niewłaściwego użytkowania urządzenia lub niewłaściwego przechowywania.
 • Stwierdzenia przez serwis śladów zalania sprzętu.
 • Uszkodzeń mechanicznych urządzenia.
 • Utraty karty gwarancyjnej.
 • Napraw dokonywanych we własnym zakresie przez Nabywcę.
 • Demontażu podzespołów, otwierania obudowy.

22.Komputery posiadają numer seryjny, do którego przypisane są numery seryjne podzespołów (płyty głównej, procesora, bateria, ram) Wszystkie numery seryjne posiadamy w naszej bezie danych. W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru, komputer musi posiadać komponenty z którymi został sprzedany.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 6. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl